Co zrobić, jeśli po śmierci posiadacza rachunku bankowego wpłynie na jego konto emerytura, renta lub zasiłek chorobowy. Wbrew pozorom takie sytuacje zdarzają się dość często i warto wiedzieć jak postępować w takim wypadku.

Rodzina zmarłego nie powinna wypłacać z jego z rachunku omyłkowo przelanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pieniędzy. ZUS ma prawo wystąpić do banku z wnioskiem o zwrot nieprawidłowo przelanych świadczeń. Są to wszystkie pieniądze, które trafiły na rachunek bankowy za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.

Na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 2 Prawa bankowego instytucja finansowa ma obowiązek zwrócić żądającemu organowi kwotę równą wpłatom na rachunku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku.

Oczywiście bank nie będzie mógł zwrócić pieniędzy jeżeli wartość nienależnych świadczeń emerytalnych będzie przekraczać wartość środków na rachunku. W takiej sytuacji będzie on zwolniony z wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, ale będzie musiał w terminie 30 dni poinformować o tym fakcie organ oraz wskazać osoby, które wypłaciły pieniądze.

ZUS będzie mógł swoje roszczenia skierować do wskazanej osoby. Wypłata świadczeń emerytalnych, czy rentowych po śmierci uprawnionego jest świadczeniem nienależnym. Dlatego osoba, która pobrała te środki, będzie zobowiązana do ich zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 – 414 Kodeksu cywilnego).