Stawki rekompensaty za chryzantemy zaproponowane w rozporządzeniu Rady Ministrów są wyższe niż wcześniej nieoficjalnie podawane. Mówiło się o 11 zł za donicę, tymczasem będzie więcej. 2 listopada wieczorem poznaliśmy szczegóły pomocy dla producentów i sprzedawców, którzy stracili z powodu zamkniętych cmentarzy.Wnioski przyjmowane są przez biura powiatowe ARiMR do 6 listopada.

Stawki pomocy wyniosą w przypadku:

 • chryzantemy doniczkowej – 20 zł za sztukę;
 • chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej posiadaczowi co najmniej:

 • 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub
 • 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2

Na pomoc mogą liczyć mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, czyli z powodu cmentarzy zamkniętych w okresie Wszystkich Świętych (31 października – 2 listopada 2020). Aby trzymać rekompensatę, producenci i sprzedawcy powinni złożyć wniosek.

Co stanie się z odkupionymi chryzantemami?

Chryzantemy odkupione przez ARiMR mogą odebrać organizację pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Do 12 listopada powinny zgłosić w biurze agencji, ile sztuk kwiatów zamierzają odebrać. Następnie ARiMR poinformuje o tym posiadacza chryzantem.

Co z kwiatami, które nie zostaną odebrane do 16 listopada? Wówczas producent lub sprzedawca zgłoszonych chryzantem ma oddać je jako bioodpady „podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej”.

Oddając kwiaty, należy odebrać potwierdzenie liczby przekazanych kwiatów jako bioodpady.

Jakie informacje trzeba podać we wniosku o pomoc za chryzantemy?

Producent lub sprzedawca chryzantem (w rozporządzeniu określono ogólnie „posiadacz”) zgłasza liczbę kwiatów, uwzględniając, że ma być ich co najmniej 50 w doniczkach lub 200 ciętych. Poza tym:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza chryzantem ubiegającego się o pomoc;
 2. numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza chryzantem ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 3. numer identyfikacyjny posiadacza chryzantem ubiegającego się o pomoc nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany;
 4. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej posiadacza chryzantem ubiegającego się o pomoc;
 5. miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem;
 6. oświadczenie, że posiadacz chryzantem ubiegający się o pomoc jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19;
 7. inne oświadczenia posiadacza chryzantem ubiegającego się o pomoc związane z wnioskowaną pomocą.

W przypadku gdy posiadacz chryzantem nie posiada numeru, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Formularz wniosku udostępni Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.