Odliczenie kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe tylko jeśli przelew zostanie wykonany na rachunek kontrahenta zarejestrowany w Ministerstwie Finansów. Wpłata na konto spoza rejestru na to nie pozwoli. Zatem Twoim obowiązkiem będzie  każdorazowe sprawdzenie, czy przelewasz środki na odpowiedni rachunek. Zmiany mają na celu jeszcze mocniejsze uszczelnienie systemu podatkowego.

12 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września tego roku.

Zmieniona ustawa spowoduje, że wpłaty dokonane na konto kontrahenta niezarejestrowane w Ministerstwie Finansów nie będą mogły stanowić kosztu podatkowego. Dodatkowo w przypadku płatności przekraczających jednorazowo kwotę 15 tys. zł – spowoduje to solidarną odpowiedzialność finansową nabywcy i sprzedawcy do kwoty podatku VAT.

Wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek poinformować właściwy urząd skarbowy o posiadanych rachunkach bankowych lub o ich aktualizacji. Od 1 września 2019 r. zostanie udostępniony elektroniczny spis podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT wraz z informacjami dotyczącymi numerów rachunków bankowych podatników lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Rejestr będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na stronie BIP Ministerstwa Finansów. Dostęp do danych będzie można uzyskać także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsekwencje wynikające z niezastosowania się do nowych przepisów będą wyciągane dopiero po 1 stycznia 2020 r. Fiskus w ten sposób chce zapewnić podatnikom czas na przygotowanie się do wprowadzonych zmian.

 

Sylwia Rajm