Bez ograniczeń mogą zarabiać wyłącznie emeryci, którzy udali się na świadczenie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego Jeśli jesteś na wcześniejszej emeryturze lub rencie, możesz dorabiać, ale tylko do pewnego poziomu. ZUS może zmniejszyć emeryturę lub rentę po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po przekroczeniu 130 proc może całkiem zwiesić wypłatę świadczenia.

Każdy wcześniejszy emeryt lub rencista, który ma dodatkowe źródło przychodu musi sprawdzać górne granice, do których może dorabiać bez ryzyka ograniczenia świadczeń z ZUS. Limity zmieniają się co kwartał. Kolejne będą obowiązywały już od czerwca.

Przez najbliższe trzy miesiące jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3465,70 zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3465,70 zł do 6436,30 zł, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia, a przekroczenie 6436,30 zł będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym miesiącu.

Wpływ na zmianę progów dla dodatkowych przychodów osób na wcześniejszej emeryturze lub rencie ma wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Zmienia się ono co kwartał i jest ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny.

ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również dla renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach. Dotyczy to również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

 

Maciej Mischok