Urlop okolicznościowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Jest on udzielany w szczególnych okolicznościach wynikających z sytuacji rodzinnej lub w celu wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich.

Prawo do urlopu okolicznościowego wynika z art. 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Korzystanie z urlopu okolicznościowego nie ma żadnego wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego. Te dwa uprawnienia pracownicze nie są ze sobą powiązane. Wymiar urlopu okolicznościowego nie jest też zależny od wymiaru etatu pracownika. Ponad to przez czas jego trwania zachowujemy prawo do wynagrodzenia.

 

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

 

Pracodawca jest zobowiązany udzielić dwa dni urlopu w przypadku:

– ślubu pracownika;

– narodzin jego dziecka;

– zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Dwa dni urlopu okolicznościowego nie muszą być wykorzystane łącznie.

 

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na jeden dzień w przypadku:

– ślubu dziecka pracownika;

– zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

 

Urlop okolicznościowy może być również udzielony na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. Taki urlop przysługuje również pracownikowi będącemu krwiodawcą w celu oddania krwi.

 

Pracodawca ma prawo zażądać od nas dokumentu potwierdzającego zasadność korzystania z urlopu okolicznościowego, np. odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu.

Jeśli zdarzenie jest nagłe, pracownik zobowiązany jest zawiadomić pracodawcę o wystąpieniu okoliczności uprawniających go do skorzystania z urlopu okolicznościowego najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

 

Wniosek o urlop okolicznościowy

 

Aby pracodawca udzielił urlopu okolicznościowego, musimy dostarczyć mu odpowiedni wniosek. Wniosek o urlop okolicznościowy powinien zawierać takie informacje jak: dane pracownika, dane pracodawcy, okoliczność uprawniająca do skorzystania z urlopu, liczbę dni urlopu, termin wykorzystania urlopu.

 

Sylwia Rajm